پروژه شهید خلیلی منطقه 22

امتیاز تعاونی شهید خلیلی (سپاه)

تعاونی شهید خلیلی سپاه در منطقه 22 اقدام به خرید زمین تجاری مسکونی نموده است و از آنجا که بودجه خرید این زمین از طریق واریزیهای 5 الی 5.5 میلیونی از اعضاء دریافت گردیده است، هر یک از واریزیهای 5 ...